Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу сільського бюджету Новицької об’єднаної територіальної громади

  I. Загальні положення

 1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання місцевого бюджету[1]Новицької сільської ради ОТГ.
 2. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.
 3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням Новицької сільської ради ОТГ.
 4. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ

 1.  Голова та відділ фінансів щороку спільно з головними розпорядниками коштів складає прогноз місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ  (далі – Прогноз бюджету).
 2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;
 • з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 751 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
 1. Фінансовий орган/голова ради:
 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ на середньостроковий період; 
 • визначає обсяги фінансування місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ, повернення кредитів до місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ та орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ і надання кредитів з місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ на середньостроковий період;
 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ на середньостроковий період.
 1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету фінансовий орган/голова ради готує та до 1 травня року, що передує плановому,[2] подає: План заходів щодо складання Прогнозу бюджету[3], в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому,[4] затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету. 
 2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
 3. Виконавчий комітет  не пізніше   1 вересня року, що передує плановому,[5] розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ
 4. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
 5. Розгляд Прогнозу бюджету Новицької сільської ради ОТГ  здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.
 6.  Керівники, керівники структурних підрозділів Новицької сільської ради ОТГ та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Новицької сільської ради ОТГ та її постійними комісіями.
 7.  Керівник фінансового органу/голова ради забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Складання проекту сільського  бюджету

 1. Фінансовий відділ розробляє проект місцевого бюджету (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
 2. Відділ фінансів надає необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 3. Фінансовий орган/голова ради визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення Новицької сільської ради ОТГ про проект місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ.
 • Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету фінансовий орган/голова ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому,[6] подає до виконавчого комітету План заходів щодо складання Проекту бюджету[7], в якому визначаються: конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет  щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,[8]  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, яким:
 • затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.
 1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.
 2. Фінансовий орган/голова ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому,[9] доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
 3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів та їх подання фінансовому органу/голові ради у встановлені ним терміни та порядку.
 4. Головні розпорядники коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
 5. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Фінансовий орган/голова ради доводить до головних розпорядників коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:
 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 •  текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.
 1.  Головні розпорядники коштів забезпечують звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
 2. Проект рішення про бюджет готується фінансовим органом/головою ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому,[10] подається Новицької сільської ради ОТГ для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 1. Проект рішення про бюджет схвалюється до 22 листопада року, що передує плановому12.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до Новицької сільської ради ОТГ.

 1. Керівник фінансового органу/голова ради, забезпечує підготовку матеріалів та:
 • оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційних сайтах  не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;
 • проведення публічних заходів щодо представлення Проекту бюджету громадськості (за окремим графіком).

 IV. Розгляд проекту рішення про бюджет Новицької сільської ради ОТГ

 1. Проект рішення про бюджет розглядається фінансовим органом відповідно до її Регламенту  (далі – Регламент ради).
 2. Фінансовим органом  подає проект рішення про бюджет до Новицької сільської ради ОТГ  не пізніше 27 листопада року, що передує плановому12.
 3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані, Новицької сільської ради ОТГ опрацьовуються відповідними структурними підрозділами Новицької сільської ради ОТГ протягом двох днів[11] з дня їх отримання. Інформація за результатами розгляду надається фінансовому органу/голові ради для узагальнення.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому проекті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються фінансовим органом/головою ради в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітет в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет Новицької сільської ради ОТГ враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проекту рішення про бюджет Новицької сільської ради ОТГ та її постійними комісіями беруть участь представники фінансового органу/голова ради, головних розпорядників коштів.

V. Затвердження рішення про бюджет

 1. Новицька сільська рада ОТГ розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому[12].
 2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні місцевого бюджету враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає  проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України  приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Керівник фінансового органу/голова ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційних сайтах ради, місцевого органу виконавчої влади  

VI. Організація виконання місцевого бюджету

 1. Новицької сільської ради ОТГ забезпечує виконання бюджету.
 2. Фінансовий орган/голова ради здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 3. Казначейське обслуговування місцевого бюджету здійснюється Калуським УДКС України відповідно до статті 43 Кодексу.
 4. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджує керівник) фінансового органу/голова ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет

До затвердження розпису місцевого бюджету керівник фінансового органу/голова ради не пізніше 1 січня планового року затверджує тимчасовий розпис бюджету.

 1. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується наказом фінансового органу/розпорядженням голови.
 2. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує керівник фінансового органу/голова ради.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

 1. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження місцевого бюджету, фінансовий орган/голова ради надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
 2. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
 3. З метою упорядкування процедури розподілу коштів місцевого бюджету:
 1. фінансовий орган/голова ради готує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду один раз на тиждень (кожного вівторка)
 2. головні розпорядники бюджетних коштів подають заявку на виділення коштів, відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань, за один робочий день до вищезазначеного терміну, за формою, визначеною фінансовим органом/головою ради;
 3. за обґрунтованим поданням головного розпорядника фінансовий орган/голова ради може готувати розпорядження про виділення коштів позачергово;
 4. розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.
 1. Головні розпорядники коштів та розпорядники нижчого рівня місцевого бюджету забезпечують подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня та до 20 грудня року, що передує плановому.
 2. Головні розпорядники коштів Новицької сільської ради ОТГ організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
 3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат місцевого бюджету застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).
 4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання місцевого бюджету фінансовий орган/голова ради може затвердити План заходів з організації виконання Бюджетного регламенту, у якому визначити терміни та відповідальних за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

 1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
 2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет.
 3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 4. Проект рішення про внесення змін до бюджету, для забезпечення його збалансованості, може розглядатися лише у разі наявності офіційного висновку фінансового органу/голови ради (крім проектів рішень, поданих Новицькою сільською радою ОТГ, розробником яких є фінансовий орган/голови ради).
 5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень Новицької сільської ради ОТГ, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення Новицької сільської ради ОТГ, і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.
 6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат місцевого бюджету поточного року, не може бути прийняте, якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік. 
 7. Рішення ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття  на офіційних сайтах ради, органу виконавчої влади .

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання Новицької сільської ради ОТГ

 1. Звітність про виконання місцевого бюджету складає та подає фінансовому органу/голові ради орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.
 2. Фінансовий орган/голова ради забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання місцевого бюджету з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:
 • за підсумками місяця/кварталу - у десятиденний термін (10днів) з дня надходження  від органу Казначейства звіту про виконання місцевого бюджету;
 • за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Головні розпорядники коштів забезпечують підготовку та подання фінансовому органу звіту по мережі, штатам і контингентам у терміни, визначені ним.
 2. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Новицької сільської ради ОТГ фінансовий орган/голова ради затверджує План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету.
 3. Відділ фінансів подає органам виконавчої влади звіти про виконання бюджету Новицької сільської ради ОТГ:
 • квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного  бюджетного періоду;
 • річний – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Новицька сільська рада ОТГ розглядає звіти про виконання місцевого бюджету відповідно до її Регламенту.
 2. Представники, фінансового органу, головних розпорядників коштів беруть участь у розгляді звітів в Новицької сільської ради ОТГ та надають відповідну інформацію.
 3. Постійна комісія Новицької сільської ради ОТГ з питань бюджету здійснює перевірку річного звіту про виконання місцевого бюджету (далі – річний звіт).
 4. За результатами розгляду річного звіту Новицької сільської ради ОТГ затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.
 5. Головні розпорядники коштів забезпечують оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 6. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання місцевого бюджету.
 7. Керівник фінансового органу/голова ради, забезпечує підготовку матеріалів та:
 • публікацію інформації про виконання місцевого бюджету до 1 березня року, що настає за звітним;
 • публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету до 20 березня року, що настає за звітним;
 • оприлюднення рішення Новицької сільської ради ОТГ про річний звіт шляхом розміщення його на офіційних сайтах місцевого органу, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу місцевого бюджету Новицької сільської ради ОТГ, підготовлений фінансовим органом Новицької сільської ради ОТГ

[1] При першому згадуванні в тексті наводиться повна назва бюджету (наприклад, селищний бюджет смт Краснопілля) та скорочена назва, яка застосовується далі по тексту (наприклад, селищний бюджет/ бюджет)

[2] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[3] Рекомендований План заходів щодо складання прогнозу бюджету наведено у додатку 1

[4] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[5] Термін, визначений ст. 751 Кодексу

[6] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[7] Рекомендований План заходів щодо складання проекту бюджету наведено у додатку 2

[8] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[9] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[10] Граничний термін для забезпечення своєчасного затвердження місцевою радою відповідного місцевого бюджету (до 25 грудня) з урахуванням вимог Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації». Термін може визначатися інший, але не пізніше граничного.

[11] Термін є рекомендованим, визначається індивідуально для кожного бюджету під час затвердження Бюджетного регламенту

[12] Граничний термін затвердження місцевого бюджету, визначений ч. 2 ст. 77 Кодексу. Бюджетним регламентом може бути визначений інший термін, але не пізніше граничного 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДIВ БЮДЖЕТ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДIВ ВИКОНАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДIВ ЗВIТНIСТЬ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДIВ ПРОГНОЗ